Vi utför bergsprängning på entreprenad


Bergsprängning på entreprenad

Entreprenader är en väldigt stor del av vår verksamhet.
Vi samarbetar med en mängd olika bygg- och 
anläggningsföretag som ständigt återkommer till oss med nya förfrågningar.

Målsättningen för oss är att halva omsättningen ska komma från entreprenadsidan medan resterande kommer från produktion i bergtäkt och krossmaterial.


Vi samarbetar med flera företag.

Vi erbjuder flera olika entreprenadlösningar

Det finns egentligen ingen specifik typ av entreprenad som vi fokuserar på utan vi utför alla möjliga. Vanligt förekommande är olika vägprojekt och industritomter. Men vi lossar även berg för den som vill anlägga en pool eller skapa en större gräsmatta på tomten. En stor del av vår entreprenadverksamhet är sprängning för husbyggnationer i tätbebyggt område. Vi trivs och är komfortabla med projekt som kräver mycket hänsyn till omgivningen.


Våra entreprenadåtaganden

Vad som är gemensamt för våra entreprenadåtaganden är att dom oftast sker som utförandeentreprenad eller en underentreprenad. Nedan följer en enkel förklaring av bägge former.

Utförandeentreprenad

En utförandeentreprenad innebär att beställaren utfört projekteringen och därefter upphandlar en entreprenör som åtar sig att utföra arbetet som framgår av handlingarna. Ersättningsformerna är vanligen att entreprenören utför arbetet till ett fast pris eller på s.k. löpande räkning. Beställaren är ansvarig för konstruktionen, och entreprenören enbart för att utförandet blir i linje med av beställaren tillhandahållna handlingar. Det standardavtal som gäller för utförandeentreprenader är AB (Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader).

Underentreprenad

Underentreprenader utförs på beställning av huvudentreprenören. Dessa ingår egna avtal, avtalet mellan beställaren och huvudentreprenören påverkas inte. Den som anlitas arbetar åt huvudentreprenören, inte åt dennes beställare (som oftast är byggherren) direkt. Men det är inte ovanligt att beställaren (byggherren) kräver att godkänna de som anlitas som underentreprenör åt huvudentreprenören. Det standardavtal som gäller för underentreprenader är AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) resp. ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).


Referenser från våra senaste entreprenadprojekt

Riktigt svåra förutsättningar kräver erfarenhet och det är vi glada över att ha gott om. Se mer om entreprenader vi gjort senaste tiden på externa länkar nedan.